Ardeşen Kaymakamlığı 

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 RİZE


KAYMAKAMLIĞIMIZIN
SOSYAL MEDYA HESAPLARI
Bulunduğunuz Yer: KURUMLAR  >>   Mal Müdürlüğü

 Malmüdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.Osman MALKOÇ
Malmüdürü

 

 

Adres: Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Kat:3 53400 Ardeşen/RİZE

Telefon: 0464 715 16 02             Faks: 0464 715 10 34

e-posta: sym53101@muhasebat.gov.tr


 

MALMÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler.

 

İlçemiz Malmüdürlüğünün Fiziki ve Personel Durumu:

         İlçemiz Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşmaktadır. Faaliyetini Hükümet binasının üçüncü katında sürdürmektedir.

BAKANLIK VE VALİLİK ATAMALI PERSONELE AİT GENEL KADRO DURUMU

 

Bakanlık Atamalı

İl Atamalı

Toplam

 

DOLU

BOŞ

DOLU

BOŞ

DOLU

BOŞ

TOPLAM

1

0

8

3

9

3

                         

 

 1- Vezne ve Muhasebe Servisleri:

Vezne ve muhasebe servislerince, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri (gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri) yürütülmektedir.

 2- Milli Emlak Servisi:

         Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak, Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek ile ilgili işlemleri yürütmektedir.

 3- Muhakemat Servisi:

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince; İdareler, kendi iş ve işlemleriyle ilgili olarak açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde taraf sıfatını haizdir. Hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri ve avukatlar; idareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil ederler.

Muhakemat hizmetlerinin hazine avukatı eliyle temin edilemediği hallerde, Maliye Bakanlığı veya hazineye ait adli ve idari davalar ile icra takiplerini yürütmek üzere temsil yetkisi, 659 sayılı KHK’nın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden illerde Defterdara, ilçelerde Malmüdürlerine verilmiştir.

Hazine avukatının bulunmadığı yerlerde Malmüdürü, hazineyi ilgilendiren veya mali hususları ihtiva eden işlerde gerekli müdafaanameleri hazırlar ve hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili mercilerde dava açar. Hazine avukatının olduğu yerlerde açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasını hazine vekilinden talep eder. Bu iş  ve işlemleri muhakemat servisleri aracılığıyla 659 sayılı KHK hükümlerine göre yürütür.

 Diğer Görevleri:

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile ilgili yapılan başvurulara ait sekretarya işlemlerini yürütmek.

Malmüdürü, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre teşekkül eden ilçe idare kurulunun üyesidir. İdare kurulları, idari, istişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen vazifelerdir.

         Malmüdürü, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan; İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesidir.

 

 

 

 

  

Ardeşen Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi